Изборник Затворити

НОВОСТИ

СИНДИКАТ УПРАВЕ СРБИЈЕ

Правилник о упису синдиката у регистар преузмите ОВДЕ.

ЗА УПИС СИНДИКАЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

Синдикату управе Србије доставља се:

 • Захтев за упис
 • Одлука о оснивању
 • Изјава о нивоу оснивања
 • Изјава о броју чланова
 • Правила Синдикалне организације
 • Приступнице
 • Фотокопију личне карте председника (очитана л.к.)
 • Такса од 530,00 динара на рачун број 840-742221843-57

Позив на број: 97 50-016, сврха: Републичке административне таксе, Корисник: Буџет Републлике Србије

Синдикат управе Србије подноси документацију (коју достављају председници синдиката) за упис синдикалне организације Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, и уз то доставља потврду о припадности синдикату и Статут Синдиката управе Србије.

Обрасце попунити штампаним словима и доставити на адресу: Синдикат управе Србије, Трг Николе Пашића бр. 5 11000 БЕОГРАД

ЗАХТЕВ ЗА УПИС ПОДНОСИ СЕ У РОКУ ОД 15 ДАНА ОД ДАНА ФОРМИРАЊА ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ДОКУМЕНТАЦИЈУ ЗА УПИС ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ

УВЕРЕЊЕ О ПОДАЦИМА УПИСАНИМ У РЕГИСТАР СИНДИКАТА

Синдикална организација којој је потребно уверење о подацима уписаним у регистар синдиката –  Синдикату управе доставља следеће:

 1. Захтев за издавање уверења који мора да садржи:

·         тачан назив синдикалне организације, седиште и адресу

·         број решења о упису синдикалне организације у Регистар синдиката и редни број под којим је регистрована синдикална организација

·         Податке председника Синдикалне организације /Име и презиме, ЈМБ, бр. л.к. и број телефона за контакт/

2. Kопију постојећег уверења /решења/ о упису синдикалне организације у Регистар синдиката (из Министарства)

3. Tаксу од 410,00 динара, на рачун број: 840-742221843-57 / позив на број 97 50-016/, сврха: Републичка административна такса, корисник: Буџет Републике Србије.

ПРОМЕНA ПОДАТАКА /назива организације синдиката или седишта

 • Захтев за промену података подносите Синдикату управе Србије.
 • Синдикат управе Србије подноси захтев Министарству рада за промену података уз потврду да сте чланови нашег Синдиката.
 • Министарство рада издаје решење и прослеђује Синдикату управе.

Синдикату управе Србије  доставити :

 • Захтев за упис промене података /оверити печатом који одговара називу из решења Министарства/
 • Одлуку о промени података (назива, седишта) /оверити печатом који одговара називу из решења Министарства/
 • Изјаву о нивоу оснивања
 • Изјаву о броју чланова
 • Правила Синдикалне организације /обавезно уписати ко вам је послодавац/ оверити печатом и потписати
 • Фотокопију Решења о упису синдикалне организaције у регистар
 • Фотокопију личне карте председника
 • Копију уплаћене таксе од 530,00 динара на рачун бр. 840-742221843-57 , позив на број 97 50-016 , сврха Републичке административне таксе, Корисник : Буџет Републике Србије

ЗАХТЕВ ЗА ПРОМЕНУ НАЗИВА ОРГАНИЗАЦИЈЕ СИНДИКАТА ИЛИ ПРОМЕНУ СЕДИШТА СИНДИКАТА, ПОДНОСИ СЕ У РОКУ ОД 15 ДАНА ОД ДАНА ФОРМИРАЊА ОРГАНИЗАЦИЈЕ, ОДНОСНО НАСТАЛЕ ПРОМЕНЕ

ДОКУМЕНТАЦИЈУ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ

ПРОМЕНA ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

Синдикату управе Србије неопходно је доставити:

 • Записник са Одлуком о избору председника организације Синдиката;
 • Копију решења о упису организације синдиката;
 • Копију личне карте председника (са свим подацима).

БРИСАЊЕ СИНДИКАЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

Синдикату управе Србије неопходно је доставити:

 • Захтев за брисање
 • Одлуку о престанку рада организације синдиката
 • Изјава о нивоу оснивања
 • Потврда о припадању
 • Изјава о броју чланова
 • Правила Синдикалне организације
 • Фотокопија решења о упису синдикалне организације у регистар
 • Такса од 530,00 динара на рачун бр. 840-742221843-57, позив на број 97 50-016, Сврха – Републичке административне таксе, Корисник: Буџет Републике Србије

ЗАХТЕВ ЗА БРИСАЊЕ СИНДИКАЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПОДНОСИ СЕ У РОКУ ОД 15 ДАНА ОД ДАНА НАСТАЛЕ ПРОМЕНЕ

Упутство за попуњавање уплатница за синдикате и удружења послодаваца можете преузети ОВДЕ.

Н О В О С Т И

ДАНАС КОНСУЛТАЦИЈЕ МИНИСТАРА

Министар државне управе и локалне самоуправе Бранко Ружић обавестио је председника Синдиката Његоша Потежицу, да ће се данас у 16 часова одржати консултације Министра за…

ОПШИРНИЈЕ

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

Што се тиче поступка статуса Посебних колективних уговора обавештавамо Вас да је председник Синдиката ургирао за брже прибављање мишљења Министарства за рад, запошљавање, борачка и…

ОПШИРНИЈЕ
0
Чланова Синдиката управе Србије

Л И Н К О В И