Изборник Затворити

НОВОСТИ

СИНДИКАТ УПРАВЕ СРБИЈЕ

Правилник о упису синдиката у регистар преузмите ОВДЕ.

ЗА УПИС СИНДИКАЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

Синдикату управе Србије доставља се:

 • Захтев за упис
 • Одлука о оснивању
 • Изјава о нивоу оснивања
 • Изјава о броју чланова
 • Правила Синдикалне организације
 • Приступнице
 • Фотокопију личне карте председника (очитана л.к.)
 • Такса од 530,00 динара на рачун број 840-742221843-57

Позив на број: 97 50-016, сврха: Републичке административне таксе, Корисник: Буџет Републлике Србије

Синдикат управе Србије подноси документацију (коју достављају председници синдиката) за упис синдикалне организације Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, и уз то доставља потврду о припадности синдикату и Статут Синдиката управе Србије.

Обрасце попунити штампаним словима и доставити на адресу: Синдикат управе Србије, Трг Николе Пашића бр. 5 11000 БЕОГРАД

ЗАХТЕВ ЗА УПИС ПОДНОСИ СЕ У РОКУ ОД 15 ДАНА ОД ДАНА ФОРМИРАЊА ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ДОКУМЕНТАЦИЈУ ЗА УПИС ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ

УВЕРЕЊЕ О ПОДАЦИМА УПИСАНИМ У РЕГИСТАР СИНДИКАТА

Синдикална организација којој је потребно уверење о подацима уписаним у регистар синдиката –  Синдикату управе доставља следеће:

 1. Захтев за издавање уверења који мора да садржи:

·         тачан назив синдикалне организације, седиште и адресу

·         број решења о упису синдикалне организације у Регистар синдиката и редни број под којим је регистрована синдикална организација

·         Податке председника Синдикалне организације /Име и презиме, ЈМБ, бр. л.к. и број телефона за контакт/

2. Kопију постојећег уверења /решења/ о упису синдикалне организације у Регистар синдиката (из Министарства)

3. Tаксу од 410,00 динара, на рачун број: 840-742221843-57 / позив на број 97 50-016/, сврха: Републичка административна такса, корисник: Буџет Републике Србије.

ПРОМЕНA ПОДАТАКА /назива организације синдиката или седишта

 • Захтев за промену података подносите Синдикату управе Србије.
 • Синдикат управе Србије подноси захтев Министарству рада за промену података уз потврду да сте чланови нашег Синдиката.
 • Министарство рада издаје решење и прослеђује Синдикату управе.

Синдикату управе Србије  доставити :

 • Захтев за упис промене података /оверити печатом који одговара називу из решења Министарства/
 • Одлуку о промени података (назива, седишта) /оверити печатом који одговара називу из решења Министарства/
 • Изјаву о нивоу оснивања
 • Изјаву о броју чланова
 • Правила Синдикалне организације /обавезно уписати ко вам је послодавац/ оверити печатом и потписати
 • Фотокопију Решења о упису синдикалне организaције у регистар
 • Фотокопију личне карте председника
 • Копију уплаћене таксе од 530,00 динара на рачун бр. 840-742221843-57 , позив на број 97 50-016 , сврха Републичке административне таксе, Корисник : Буџет Републике Србије

ЗАХТЕВ ЗА ПРОМЕНУ НАЗИВА ОРГАНИЗАЦИЈЕ СИНДИКАТА ИЛИ ПРОМЕНУ СЕДИШТА СИНДИКАТА, ПОДНОСИ СЕ У РОКУ ОД 15 ДАНА ОД ДАНА ФОРМИРАЊА ОРГАНИЗАЦИЈЕ, ОДНОСНО НАСТАЛЕ ПРОМЕНЕ

ДОКУМЕНТАЦИЈУ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ

ПРОМЕНA ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

Синдикату управе Србије неопходно је доставити:

 • Записник са Одлуком о избору председника организације Синдиката;
 • Копију решења о упису организације синдиката;
 • Копију личне карте председника (са свим подацима).

БРИСАЊЕ СИНДИКАЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

Синдикату управе Србије неопходно је доставити:

 • Захтев за брисање
 • Одлуку о престанку рада организације синдиката
 • Изјава о нивоу оснивања
 • Потврда о припадању
 • Изјава о броју чланова
 • Правила Синдикалне организације
 • Фотокопија решења о упису синдикалне организације у регистар
 • Такса од 530,00 динара на рачун бр. 840-742221843-57, позив на број 97 50-016, Сврха – Републичке административне таксе, Корисник: Буџет Републике Србије

ЗАХТЕВ ЗА БРИСАЊЕ СИНДИКАЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПОДНОСИ СЕ У РОКУ ОД 15 ДАНА ОД ДАНА НАСТАЛЕ ПРОМЕНЕ

Упутство за попуњавање уплатница за синдикате и удружења послодаваца можете преузети ОВДЕ.

Н О В О С Т И

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

Одбор за израду Посебног колективног уговора за државне органе и Посебног колективног уговора за локалне управе упутио је текст оба уговора Министарству финансија и Одбору…

ОПШИРНИЈЕ
0
Чланова Синдиката управе Србије

Л И Н К О В И