Изборник Затворити

ПОКРЕНУТА ИНИЦИЈАТИВА ЗА ПОБОЉШАЊЕ МАТЕРИЈАЛНОГ И СОЦИЈАЛНОГ ПОЛОЖАЈА ЗАПОСЛЕНИХ

У циљу побољшања материјалног и социјалног положаја запослених и ублажавања последица насталих значајним утицајем кризе током пандемије вируса „Covid 19“, тражимо да се Законом о буџету Републике Србије за 2022. годину омогући исплата јубиларних награда за запослене и новчаних честитки за децу запослених, поклона у новцу, божићних, годишњих и других врста награда и бонуса и примања запослених ради побољшања материјалног положаја и услова рада, као и других примања из члана 120. став 1. тачка 4) Закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – УС, 113/17 и 95/18 – аутентично тумачење), предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима и другим актима, за директне и индиректне кориснике буџетских средстава локалне власти, као и награде и бонуси који према међународним критеријумима представљају нестандардне, односно нетранспарентне облике награда и бонуса.