Изборник Затворити

БРИСАЊЕ

БРИСАЊЕ СИНДИКАЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

 

Синдикату управе Србије неопходно је доставити:

  • Захтев за брисање
  • Копија решења о упису /Издато од Министарства рада/
  • Одлуку о престанку рада организације синдиката
  • Овлашћење председника Синдикалне организације да спроведе поступак брисања организације из регистра.
  • Очитану личну карту председника.
  • Такса од 660,00 динара на рачун бр. 840-742221843-57, позив на број 97 50-016, Сврха – Републичке административне таксе, Корисник: Буџет Републике Србије

БРИСАЊЕ СИНДИКАЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ – образац