Изборник Затворити

МДУЛС: ЗАПИСНИК СА САСТАНКА

ЗАПИСНИК СА САСТАНКА ПОВОДОМ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПОСЕБНОГ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Дана 31. јануара 2022. године са почетком у 14:00 часова у Министарству државне управе и локалне самоуправе одржан је трећи састанак поводом предлога за измене и допуне Посебног колективног уговора за запослене у јединицама локалне самоуправе.

Састанку су присуствовали:

Представници Mинистарства државне управе и локалне самоуправе: Ивана Савићевић, помоћник министра, Ивана Милинковић, шеф Одсека за систем радних односа, Гордана Пођанин, шеф Одсека за плате и каталогизацију радних места, Марија Пилиповић и Ема Божовић;

Представница Министарства финансија: Дуња Тепавац;

Представник Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања: Драган Матовић;

Представници Сталне конференције градова и општина: Никола Тарбук, Милош Муцок, Марко Томашевић, Матија Миловановић и Сандра Пантелић;

Представници Синдиката управе Србије: Слађан Бобић, Татјана Ђурић и Снежана Бисерчић.

На почетку састанка учесницима се обратила помоћница министра Министарства  државне управе и локалне самоуправе, Ивана Савићевић и истакла да није постигнута сагласност око свих одредби колективног уговора, те да се поставља питање за коју опцију ће се учесници одлучити: да се закључи споразум о продужењу, а да се наставе преговори, да се наставе преговори без продужења, до истека важења уговора или да се сада продужи са одредбама које су неспорне у овом тренутку, а то је само оно што нема значајније финансијске ефекте због испланираног буџета за 2022. годину.

Састанак је настављен разматрањем предлога за измене и допуне Уговора, како би се ивршило техничко прецизирање одредаба које не носе финансијске ефекте, како би се кориговало оно што је неспорно.

У односу на предлог Синдиката управе Србије, који је дат у вези члана 17. став 3. Уговора, да се укупно трајање дужине годишњег одмора повећа са садашњих 30 радних дана на 35 радних дана, МДУЛС се слаже, с обзиром да је став представника Републичког секретаријата за законодавство да је ова измена правно могућа. Представница МФ навела је да сматра да ће овај предлог бити прихваћен, али да ће ово министарство накнадно доставити свој званични став.

Усаглашене су измене у вези члана 21. ПКУ, који се односи на плаћено одуство са рада.

Министарство финансија није сагласно са изменама члана 36. Уговора, који се односи на додатак за време проведено у радном односу, као ни са додавањем новог члана 39а, који се односи на додатак за сменски рад.

У вези измене члана 43. став 1. тачка 1) Уговора, којом је Синдикат предложио да запослени има право на накнаду плате која износи 75% просечне плате у претходних 12 месеци, уместо досадашњих 65%, није постигнута сагласност.

Што се тиче члана 43а став 2. Уговора, Ивана Савићевић је истакла да ће МДУЛС остати при свом предлогу да се поступа у складу са препоруком из закључка Владе, да право на 100 % плате остварују само вакцинисани и она лица која нису могла да се вакцинишу из здравствених разлога, са чиме се слаже Министарство финансија, с тим што је потребно да се представници Синдиката изјасне да ли се слажу са овим предлогом.

У вези члана 44. Уговора, учесници су се сагласили да се после става 1. дода нови став, који би гласио: „Уколико је перонска карта услов коришћења превоза сматра се да је иста саставни део трошкова превоза.“, као и да се после става 5. дода нови став који би гласио: „Запослени који је радио краће од пуног месеца има право или на месечну претплатну карту која обухвата дане које је долазио на посао или на накнаду трошкова дневних карата за дане за које је долазио на посао, у зависности од тога шта је повољније за послодавца за исплату.“ Остаје да се Министарство финансија изјасни поводом овог члана, због финансијских ефеката.

Члан 46. – Није постигнута сагласност да се отпремина за одлазак у пензију исплаћује у висини од три просечне зараде у Републици Србији, уместо досадашње две.

Синдикат управе Србије је предложио измену члана 50. Уговора, којом би се јубиларна награда исплаћивала у висини месечне просечне бруто зараде. Министарство финансија није сагласно са овом изменом.

Синдикат управе Србије је такође предложио измену члана 51. став 1. тачка 2) Уговора, како би запослени имао право на солидарну помоћ за случај набавке медицинско техничких помагала, уместо ортопедских помагала, како тренутно гласи ова одредба, са чиме су се сложили сви учесници, с тим да се брише део „и апарата за рехабилитацију“.

Синдикат је предложио измену и тачке 5) истог става, којом би право на солидарну помоћ, осим набавке лекова за запосленог или члана уже породице, обухватило и специјалистичке лекарске прегледе, хируршке интервенције и лабораторијске анализе. Сви учесници су се сложили, с тим да је неопходно сачекати коначни став Министарства финансија.

Није усаглашено да се наведеном члану дода нови став 10а, према коме би запослени имао право на солидарну помоћ за случај спровођења превенције у борби против проглашене пандемије и епидемије заразне болести, чиме се остварује здравствена заштита запослених – у складу са мерилима прописаним општим актом послодавца и расположивим финансијским средствима обезбеђеним у буџету послодавца.

Последњи предлог Синдиката је измена члана 70. Уговора, према којој би послодавац био дужан да овлашћеном представнику репрезентативног синдиката исплаћује увећану месечну плату у висини од 12%, уместо да му обезбеди најмање 40 плаћених часова месечно, како тренутно гласи ова одредба. Такође, Синдикат предлаже и да се овом члану дода нови став 1а) који би гласио: „Овлашћени представник репрезентативног синдиката у који је учлањено мање од 50% запослених код послодавца има право на сразмерно увећану месечну плату до 12%“. Министарство финансија није сагласно са овим предлогом, с обзиром да је синдикат добровољна организација запослених и да послодавац не треба да сноси трошак за увећање зарада за посао који запослени ради добровољно.

На крају састанка договорено је да се у вези одредаба које носе финансијски ефекат изјасни Министарствo финансија у складу са чим ће и представници Синдиката заузети коначан став по питању наведених одредаба.

Записник сачињен 31. јануара 2022. године,

у Министарству државне управе и локалне самоуправе