Изборник Затворити

НОВА УРЕДБА: ДАЛЕКО ОД ДОБРОГ, АЛИ ИПАК НАПРЕДАК

Председница Владе Србије Ана Брнабић је 28. децембра потписала Уредбу о надокнади трошкова и отпремнинама, а као резултат преговора дневнице су са 150 динара повећане на 1.000.

Наравно да тиме нисмо задовољни, као ни новим износом дневнице, али то је, ипак, некакав мали помак. Тиме се наша борба за боље услове рада и веће плате у наредном периоду наставља.

Објављујемо текст Уредбе:

На основу члана 37. Закона о платама државних службеника и намештеника („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 63/ 06 – исправка, 115/ 06 – исправка, 101/ 07, 99/ 1О, 108/ 13, 99/ 14, 95/ 18 и 14/22) и члана 17. Став 1.  и  члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени  гласник   РС“,          бр. 55/05, 71/ 05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/ 11, 68/ 12 – УС, 72/ 12, 7/ 14 – УС, 44/ 14 и 30/ 18 – др. закон), Влада доноси

УРЕДБУ

о измени Уредбе о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника

Члан 1.

У Уредби о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника („Службени гласник РС“, бр. 98/07 – пречишћен текст,  84/ 14, 84/ 15 и 74/21), у члану 9. број: 150″ замењује се бројем: „1ООО“.

Члан 2.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.

05 број 110-12937/ 2023

У Београду, 28. децембра 2023. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић,с.р

Преузми: УРЕДБА