Изборник Затворити

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОСЛЕЂИВАЊУ ПРЕДМЕТА

На адресу Синдиката управе Србије из Кабинета Министра државне управе и локалне самоуправе Александра Мартиновића стигао је ДОПИС у којем пише:

Предмет: Обавештење о прослеђивању предмета на даље поступање

Веза: ваш акт број: 165/2023

Поводом вашег дописа од 30. маја 2023. године, којим сте се обратили Министарству државне управе и локалне самоуправе, захтевом за повећање основице за обрачун и исплату плата запослених у органима и службама локалне власти, са садашњих 3.494,63 динара на 4.343.33 динара, односно за 848,7 динара, обавештавамо вас да смо ваш захтев проследили Министарству фина нсија на даље поступање, у складу са делокруrом тог министарства уrврђеним Чланом 3. Закона о министарствима („Службени гласни к РС“, бр. 128 /20 и 1 16/22).