Изборник Затворити

ПОДСЕТНИК ЗА НОСИОЦЕ ЛОКАЛНЕ ВЛАСТИ

Председник Слађан Бобић је 22. августа упутио допис градоначелницима (начелницима градских управа), председницима општина (начелницима општинских управа) и синдикалним организациама широм Србије у којима их подсећа да је министар финансија Синиша Мали 5. јула дао Упутство за припрему Одлуке о буџету локалне власти за наредну годину и планирање неопходног новца у складу са потписаним ПКУ…

ГРАДОНАЧЕЛНИКУ / НАЧЕЛНИКУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ

ПРЕДСЕДНИКУ ОПШТИНЕ / НАЧЕЛНИКУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

ОРГАНИЗАЦИЈИ СИНДИКАТА/ПРЕДСЕДНИКУ

Поштовани,

Како је министар финансија 5. јула 2023. године донео Упутство за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2024. годину и пројекција за 2025. и 2026. годину, обраћамо Вам се ради благовремене припреме Одлука о буџету градова и општина за 2024. годину и планирања финансијских средстава у буџетима неопходних за остваривање права запослених у јединицама локалне самоуправе у складу са Посебним колективним уговором за запослене у јединицама локалне самоуправе („Сл. Гласник РС“, број 38/2019, 55/2020, 51/2022 и 44/2023 – у даљем тексту ПКУ) .

У Одлукама о буџету јединице локалне самоуправе морају се планирати средства за исплату:

– накнада трошкова за долазак и одлазак са рада за сваког запосленог у висини цене месечне претплатне карте укључујћи и перонску карту уколико је иста услов за коришћење превоза у складу са чланом 44. ПКУ;

– отпремнине за запослене који остварују право у 2024. години у складу са чланом 46 и 47. ПКУ;

–  накнаду трошкова службеног пута у земљи и иностранству у складу са чланом 48. ПКУ;

– поклоне деци запослених до 15 година живота за Нову годину у складу са чланом 49. ПКУ;

– јубиларних награда за сва лица која то право остварују у 2024. години у складу са чланом 50. ПКУ;

– солидарне помоћи запосленима, у складу са чланом 51. ПКУ и то за случајеве:

1) дуже или теже болести запосленог или члана његове уже породице или теже повреде

запосленог,

2) набавке медицинско техничких помагала запосленог или члана његове уже породице,

3) здравствене рехабилитације запосленог,

4) настанка теже инвалидности запосленог,

5) набавке лекова за запосленог или члана уже породице,

6) помоћ породици за случај смрти запосленог и запосленом за случај смрти члана уже

породице,

7) месечну стипендију током редовног школовања за децу запосленог чија је смрт наступила као последица повреде на раду или професионалног обољења – до висине месечне просечне зараде без пореза и доприноса у Републици Србији према последњем објављеном податку органа надлежног за послове статистике, а уколико деца бораве у предшколској установи послодавац је дужан да надокнади трошкове боравка у предшколској установи,

8) помоћ због уништења или оштећења имовине, елементарних и других ванредних догађаја – до висине неопорезивог износа који је предвиђен законом којим се уређује порез на доходак грађана,

9) рођења детета запосленог – у висини просечне месечне зараде без пореза и доприноса у Републици Србији према последњем објављеном податку органа надлежног за послове

статистике,

10) помоћ запосленој за вантелесну оплодњу – највише до три просечне месечне зараде у

Републици Србији према последњем објављеном податку органа надлежног за послове статистике, а на основу уредне документације у складу са чланом 51. ПКУ;

– накнаду трошкова погребних услуга у случају смрти запосленог и у случају члана уже породице запосленог у складу са чланом 52 и 53. ПКУ;

– средства синдикату на име превенције радне инвалидности и рекреативни одмор запослених уколико је потписан појединачан колективни уговор са послодавцем.

Имајући у виду забрињавајуће лош материјални положај запослених у јединицама локалне самоуправе, као и свеукупну тешку економску ситуацију молимо Вас да уложите додатни напор да се обезбеде наведена средства, као и да се омогући несметани континуитет рада запослених у локалним самоуправама.

Срдачан поздрав,

ПРЕДСЕДНИК

Слађан Бобић

ПРЕУЗМИ ОРИГИНАЛ ДОКУМЕНТА