Изборник Затворити

ПОТВРДА О УПИСУ

УВЕРЕЊЕ О ПОДАЦИМА УПИСАНИМ У РЕГИСТАР СИНДИКАТА

Obrazac, potvrda o upisu sindikata u Registar (2) (1) (1)

  1. Синдикална организација којој је потребан препис решења о упису у регистар Министарства за рад –  Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања /Београд, Немањина 22-26/ доставља попуњен, потписан и оверен печатом образац потврде као и
  2. Kопију постојећег уверења /решења/ о упису синдикалне организације у Регистар синдиката (из Министарства)
  3. Копију уплаћене таксе у износу од 490,00 динара, на рачун број: 840-742221843-57 / позив на број 97 50-016/, сврха: Републичка административна такса, корисник: Буџет Републике Србије.

Након добијања преписа о упису исти достављате Синдикату управе Србије уз очитану личну карту председника синдикалне организације како би Синдикат управе Србије могао да Вам изда овлашћење за лице које заступа и представља синдикалну организацију јер ће Вам то тражити банка у којој имате рачун.

Потврда се издаје у року од 10 дана, уколико је не добијете можете проверити путем телефона Министарства рада 011 363 1877

За сва додатна питања можете се обратити Синдикату управе Србије путем мејла sindikatuprave@gmail.com или путем телефона 011 3239-268, 011 3335-145