Изборник Затворити

ПРОМЕНА ПОДАТАКА


 


ПРОМЕНA ПОДАТАКА

/назива организације синдиката или седишта/

Синдикату управе Србије  доставити :

 • Захтев за упис промене података /оверити печатом који одговара називу из решења Министарства/
 • Одлуку о промени података (назива, седишта) /оверити печатом који одговара називу из решења Министарства/
 • Изјаву о нивоу оснивања
 • Изјаву о броју чланова
 • Правила Синдикалне организације /обавезно уписати ко вам је послодавац/ оверити печатом и потписати
 • Фотокопију Решења о упису синдикалне организaције у регистар
 • Фотокопију личне карте председника
 • Копију уплаћене таксе од 660,00 динара на рачун бр. 840-742221843-57 , позив на број 97 50-016 , сврха Републичке административне таксе, Корисник : Буџет Републике Србије

 1. Захтев за промену података подносите Синдикату управе Србије
 2. Синдикат управе Србије подноси захтев Министарству рада за промену података уз потврду да сте чланови нашег Синдиката.
 3. Министарство рада издаје решење и прослеђује Синдикату управе.

ЗАХТЕВ ЗА ПРОМЕНУ НАЗИВА ОРГАНИЗАЦИЈЕ СИНДИКАТА ИЛИ ПРОМЕНУ СЕДИШТА СИНДИКАТА, ПОДНОСИ СЕ У РОКУ ОД 15 ДАНА ОД ДАНА ФОРМИРАЊА ОРГАНИЗАЦИЈЕ, ОДНОСНО НАСТАЛЕ ПРОМЕНЕ

ПРОМЕНA-ПОДАТАКА