Изборник Затворити

ПРВА СЕДНИЦА ПРЕДСЕДНИШТВА У НОВОМ САЗИВУ ОДРЖАНА ДАНА 30.3.2021. године

На седници је усвојен Пословник о раду чланова Председништва којим се уређује делокруг, састав, организација рада, начин одлучивања и јавност рада Председништва. На предлог председника дефинисана су задужења чланова Председништва.

Разматрано је покретање иницијативе исплате накнаде трошкова за исхрану у току рада, регреса за коришћење годишњег одмора и повећање накнаде трошкова за време проведено на службеном путу.

Покренуто је питање финансијске дисциплине чланства и враћање синдикалних организација у Синдикат управе Србије. Утврђено је да је неопходно урадити анализу сваког округа, организовати састанке и разговарати са председницима округа о проблемима и идејама за решавање и превазилажење истих.

Усвојеним Правилником о раду и унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Синдикату управе Србије јасно су дефинисана права и обавезе запослених у Синдикату управе Србије.

На седници је донета Одлука о покретању поступка гашења предузећа „Синд-плус“.

Такође, покренута је дискусија на тему окружних-градских одбора који нису конституисани за мандатни период 2020.-2025. да се исти конституишу у што краћем временском периоду.

На састанку је разматрана и идеја коришћења друштвених мрежа у циљу информисања чланства о активностима Синдиката управе Србије.