Изборник Затворити

ТАКСЕ

 

РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ:

ЗАКОН о републичким административним таксама

Службени гласник РС, број 54/2023

Тарифни број 27.

За решење које се доноси у вези са уписом у регистар синдиката, односно удружења послодаваца, и то:

  1. ПО ЗАХТЕВУ ЗА УПИС У РЕГИСТАР 660,00
  2. ПО ЗАХТЕВУ ЗА УПИС ПРОМЕНА У РЕГИСТАР 660,00
  3. ПО ЗАХТЕВУ ЗА БРИСАЊЕ ИЗ РЕГИСТРА 660,00

За уверење о подацима уписаним у регистар синдиката, односно удружења послодаваца

  • Такса се уплаћује на рачун број 840-742221843-57

позив на број 97 50-016, сврха: Републичке административне таксе

Корисник: Буџет Републлике Србије