Изборник Затворити

УПИС ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ЗА УПИС СИНДИКАЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

Синдикату управе Србије доставља се:

  • Захтев за упис
  • Одлука о оснивању
  • Изјава о нивоу оснивања
  • Изјава о броју чланова
  • Правила Синдикалне организације
  • Приступнице
  • Фотокопију личне карте председника (очитана л.к.)
  • Такса од 660,00 динара на рачун број 840-742221843-57

Позив на број: 97 50-016, сврха: Републичке административне таксе, Корисник: Буџет Републлике Србије

Синдикат управе Србије подноси документацију (коју достављају председници синдиката) за упис синдикалне организације Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, и уз то доставља потврду о припадности синдикату и Статут Синдиката управе Србије.

Обрасце попунити штампаним словима и доставити на адресу: Синдикат управе Србије, Трг Николе Пашића бр. 5 11000 БЕОГРАД

ЗАХТЕВ ЗА УПИС ПОДНОСИ СЕ У РОКУ ОД 15 ДАНА ОД ДАНА ФОРМИРАЊА ОРГАНИЗАЦИЈЕ

УПИС ОРГАНИЗАЦИЈЕ обрасци