Изборник Затворити

ЗАПИСНИК СА САСТАНКА У МДУЛС

Из Сектора за управљање људским ресурсима Министарства државне управе и локалне самоуправе на адресу Синдиката достављен је Записник са састанка у вези Посебног колективног уговора за запослене у јединицама локалне самоуправе, који је одржан 21. марта 2023. године.

ЗАПИСНИК СА САСТАНКА ПОВОДОМ ПОСЕБНОГ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Дана 21. марта 2023. године са почетком у 13:00 часова у Министарству државне управе и локалне самоуправе одржан је састанак поводом Посебног колективног уговора за запослене у јединицама локалне самоуправе (ПКУ).

Састанку су присуствовали:

Представници Mинистарства државне управе и локалне самоуправе: Ивана Милинковић, шеф Одсека за систем радних односа, Гордана Пођанин, шеф Одсека за плате и каталогизацију радних места, Јелена Љубинковић, руководилац Групе за радне односе, Саша Могић и Ема Божовић;

Представница Министарства финансија: Дуња Ившан;

Представница Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања: Драгана Краљ;

Представници Сталне конференције градова и општина: Милош Муцок, Марко Томашевић, Матија Миловановић, Јелена Николић и Јелена Раковић

Представници Синдиката управе Србије: Слађан Бобић, Татјана Ђурић и Јован Копривица.

Синдикат управе Србије доставиo је предлоге за измене и допуне ПКУ који су поред осталих усмених предлога осталих учесника били разматрани на данашњем састанку. На почетку састанка указано је да ПКУ важи до 31. маја 2023. године и да је наведену чињеницу потребно имати у виду ради разматрања закључења Споразума о продужетку важења ПКУ који је према члану 263. Закона о раду потребно закључити најкасније 30 дана пре истека важења ПКУ (у конкретном случају због нерадних дана у мају, рок је до 28. априла 2023. године) уз могућност да се преговори наставе ради измена и допуна ПКУ.

Састанак је настављен разматрањем наведених предлога за измене и допуне Уговора.     

У вези члана 12. став 1. ПКУ којим се регулишу питања везана за радно правни статус службеника који је стекао додатно образовање, дат је предлог да се брише део одредбе „које му је омогућио послодавац у складу са законом“. Према наведеном предлогу службеник који стекне додатно образовање може да буде премештен на непопуњено радно место разврстано у најниже звање за степен образовања који је стекао додатним образовањем. С тим у вези  представница МДУЛС-а истакла је да је наведено питање  регулисано чланом 124. Закона о запосленима у АП и ЈЛС и да би прихватањем предлога дерогирали одредбе Закона. Поред тога, указано је да напредовање путем премештаја, односно распоређивање у складу са Законом, подразумева напредовање на непосредно више извршилачко радно место, тј. радно место у непосредно вишем звању. Тако нпр. службеник који је накнадно стекао одговарајуће високо образовање (240 ЕСПБ) и има најмање пет година проведених у радном односу код послодавца (ЈЛС) може бити премештен, односно распоређен на радно место у звању млађег саветника уколико испуњава прописане услове за рад на том радном месту, као и услове за напредовање у погледу остварених годишњих оцена и ако је то радно место непосредно више извршилачко радно место у односу на радно место на ком је службеник радио до премештаја, односно распоређивања.  Ако радно место у звању млађег саветника није непосредно више у односу на радно место на којем је запослени тренутно распоређен (виши референт), не постоји законски основ да се распореди, односно премести на радно место које је разврстано у звање млађег саветника, а рад на радном месту у звању млађи саветник за наведеног запосленог могућ је само у случају заснивања радног односа путем јавног конкурса у складу са законом.  

У вези члана 21. ПКУ дат је предлог да се у ставу 1. тачка 11) утврди могућност да запослени имају право на плаћено одсуство поред случаја теже болести члана уже породице и за негу члана уже породице старијег од 65 година – 7 радних дана. Представници Синдиката су појаснили да је наведено решење предложено јер се често дешава да је због повреда чланове уже породице (најчешће родитеља) потребно одсуство ради неге и помоћи у обављању основних потреба и да у тим ситуацијама није могуће користити плаћено одсуство из разлога теже болести члана уже породице. С тим у вези представница МФ је указала на могуће злоупотребе овог права у току године, као и на чињеницу да је чланом 22. став 1. тачка 4) ПКУ утврђен основ за коришћење права на неплаћено одсуство ради неговања члана уже породице до 90 радних дана. С тим у вези договорено је да се наведени предог преформулише, водећи рачуна о коришћењу овог основа за стицање права на плаћено одсуство у току календарске године (једном у току године), како би била узета у разматрање на наредним састанцима.

У односу на предложену измену тачке 13) истог става, према којој би запослени имао право на 3 радна дана плаћеног одсуства за сваки случај добровољног давања крви, уместо досадашња 3 узастопна дана, представница МДУЛС-а истакла је да наведени предлог није прихватљив, имајући у виду да би то било у супротности са Законом о раду. Представник СКГО је указао на ситуацију добровољног давања крвне плазме и с тим у вези предочили мишљење Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања према коме је указано да се давањем крвне плазме не може остварити право на плаћено одсуство имајући у виду да Закон не предвиђа наведени основ за стицање права на плаћено одсусво. С тим у вези заузет је став да се наведена одредба ПКУ не мења тј. допуњује и да уколико би се појавила наведена ситуација у пракси, ПКУ тумачи да се под давањем крви подразумева и давање крвне плазме и осталих деривата крви.

У вези тачке 17) истог става, дат је предлог да се утврди право на плаћено одсуство за учешће у међународним спортским такмичењима у трајању од 90 радних дана (уместо досадашњих 45)  уз брисање речи: „у својству члана репрезентације Републике Србије“ из разлога да би се омогућило плаћено одсуство свима који учествују у међународним спротским такмичењима као што су на пример судије. С тим у вези представница МФ сматра да је потребно да се преформулише члан 22. став 1. тачка 5) и утврди право на неплаћено одсуство за запослене који су учесници спортских такмичења (у својству судија). Представници СКГО-а такође нису сагласни са предложеном изменом и сматрају да организација посла није могућа ни са важећих 45 радних дана плаћеног одсуства по овом основу.

У вези предлога који се односи на члан 22. став 2. ПКУ, према коме би запослени право на неплаћено одсуство до 90 дана могао да користи једном у току календарске године уместо једном у периоду од пет година, представница МДУЛС-а истакла је да је ставом 3. истог члана прописано да послодавац може да одобри запосленом неплаћено одсуство и у дужем трајању и у другим случајевима, ако одсуство са рада запосленог не утиче битно на организацију рада код послодавца. Усаглашено је да се наведена одредба не мења.

Поводом предложене измене члана 23. ПКУ, према којој би послодавац био дужан да колективно уговори систематске прегледе једном у току године, представница МДУЛС-а истакла је да предложена измена није прихватљива, имајући у виду да је чланом 32. став 3. Уговора већ прописано да послодавац организује и обезбеђује здравствену заштиту запослених о свом трошку, у складу са прописима о здравственој заштити и планираним финансијским средствима.

Што се тиче предложене измене члана 36. ПКУ, према којој би се за минули рад плата увећавала за 1%, уместо досадашњих 0,4% и према којој би се минули рад рачунао и за рад код индиректних корисника буџетских средстава, представница МФ је истакла да предлог није прихватљив и да ће се додатак за минули рад разматрати са аспекта свих колективних уговора. Поред тога указано је и на Закон о систему плата запослених у јавном сектору за који је предвиђена примена од 1. јануара 2025. године, а којим је предвиђено право на увећану плату за сваку годину рада у радом односу код послодавца у јавном сектору.

У члану 39. ПКУ, којим се регулише додатак за прековремени рад, Синдикат управе Србије дао је предлог за прецизирање члана, према коме би прековремени рад могао бити уведен и у трајању дужем од оног утврђеног општим прописима о раду, најдуже до 20 сати недељно, као и  да исти може бити уведен за најдуже 90 дана у календарској години, са чиме су се учесници начелно сагласили.

Поводом предложеног новог члана 39а којим се уводи додатак за сменски рад, представници Синдиката су истакли да ће доставити ближе образложење и разлоге за овај предлог.

Што се тиче предложене измене члана 42. према којој би запослени, док користи годишњи одмор и плаћено одсуство које му је одобрено према закону или Уговору, имао право на накнаду плате која се обрачунава и исплаћује у истом износу као да је радио. Представница МДУЛС-а указала да се у погледу наведеног права на запослене у ЈЛС примењују општи прописи о раду и то је просек у претходних 12 месеци. Такође је указала да ће се почетком примене Закона о систему плата запослених у јавном сектору за све запослене у јавном сектору примењивати одредба о накнади плате за време коришћења годишњег одмора у висини просечне плате у претходних 12 месеци (чл. 26.).

У вези члана 43. став 1. тачка 1) ПКУ, Синдикат је предложио да запослени има право на накнаду плате за време привремене спречености за рад (боловање) која износи 75% просечне плате у претходних 12 месеци, уместо досадашњих 65%, представница МДУЛС-а истакла је да је неопходно доставити финансијске ефекте, како би МФ могло разматрати наведени предлог

Поводом предложених измена члана 50. ПКУ, према којима би се јубиларна награда исплаћивала на пет година, у висини месечне просечне бруто зараде и према којима би увећање за сваку наредну годину износило 50% уместо досадашњих 30%, представница МФ истакла је да је потребно доставити финансијске ефекте наведене измене, како би иста могла бити узета у разматрање, као и да је потребно водити рачуна о лимиту који је утврђен чланом 27е Закона о буџетском систему. С тим у вези представници Синдиката ће припремити финансијске ефекте за наредни састанак који треба да се односи на разлику у висини важећег и предложеног решења за запослене у ЈЛС који остварују ово право за сваку јубиларну годину рада и процену/пројекцију средстава за наредне две буџетске године.

Договорено је да се наредни састанак одржи у четвртак 30. марта у 12:30 часова.

Записник сачињен 21. марта 2023. године, у Министарству државне управе и локалне самоуправе